tiếng Việt (Vietnamese)

Các Mẫu Đơn về Ngược Đãi Người Lớn/Lén Theo Dõi

Căn cứ Đạo Luật về Bạo Hành Gia Đình, Chương 455, RSMo, một người có thể xin lệnh bảo vệ chống các hành vi, tìm cách hay đe dọa đối với họ bởi một thành viên trong gia đình hoặc hộ gia đình hoặc bạn tình; hoặc chống hành vi lén theo dõi. Nguyên đơn phải được 17 tuổi trở lên hoặc được công nhận quyền tự do theo cách khác ('tự thân,' chẳng hạn như đã kết hôn hoặc là quân nhân).

Thông tin chi tiết hơn về lệnh bảo vệ chống ngược đãi người lớn/lén theo dõi được cung cấp ở đây.

Bên dưới là tên, mô tả và mục đích của từng mẫu đơn có trên trang web này. LƯU Ý: Thư ký tòa sẽ giúp điền các mẫu đơn này. A Confidential Case Filing Information Sheet also is required to be filed with each domestic relations case filed. The Filing Information Sheet (Tờ Thông Tin Nộp Đơns) page provides more information and the required form.

Đơn Xin Lệnh Bảo Vệ: Mẫu đơn này được sử dụng bởi một người xin lệnh bảo vệ toàn phần chống lại một người lớn khác (người trên 17 tuổi). Lệnh bảo vệ toàn phần cấm đối tượng của lệnh có thêm các hành vi, tìm cách hay đe dọa ngược đãi hay lén theo dõi. Đơn có thể yêu cầu biện pháp bảo vệ bổ sung chẳng hạn như tiền cấp dưỡng, chăm sóc con, chu cấp nuôi con và/hoặc thăm nuôi. Lệnh bảo vệ toàn phần được ban hành có giá trị trong một khoảng thời gian cụ thể - ít nhất 180 ngày nhưng không quá một năm.

Để đủ điều kiện xin lệnh bảo vệ, nguyên đơn phải là thành viên gia đình, thành viên hộ gia đình hoặc bạn tình sống với hoặc không sống với bị đơn, hoặc là một người lớn đã là nạn nhân bị lén theo dõi. "Thành viên gia đình hoặc hộ gia đình" được định nghĩa là chồng/vợ, chồng/vợ cũ, những người lớn có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, những người lớn đang sống cùng nhau hoặc đã sống cùng nhau trong quá khứ, những người lớn đã hoặc đang có một mối quan hệ xã hội đang diễn ra có bản chất tình cảm hoặc thân mật, và những người lớn có một hoặc nhiều con cùng nhau bất kể họ đã kết hôn hay đã sống cùng nhau vào bất kỳ lúc nào hay không.

Phải điền mẫu đơn này bằng tiếng Anh. (Không chứa các trường có thể điền.)

     (Updated 04/24/14)

Đơn Xin Gia Hạn Lệnh Bảo Vệ Toàn Phần: Mẫu đơn này được sử dụng bởi một người nộp đơn cho tòa xin gia hạn lệnh bảo vệ toàn phần đã ban hành chống lại một người lớn khác để cấm có thêm các hành vi, tìm cách hay đe dọa ngược đãi hoặc lén theo dõi. Lệnh bảo vệ toàn phần có thể được gia hạn tối đa hai lần trong các khoảng thời gian bổ sung ít nhất 180 ngày nhưng không quá một năm mỗi lần, sau khi có đơn của một trong hai bên và sau khi có xét xử của tòa. Nếu không thể tổ chức xét xử để gia hạn lệnh bảo vệ toàn phần ban đầu trước khi lệnh hết hạn, lệnh một phía (ngay lập tức) có thể được ban hành cho đến khi có thể tổ chức xét xử về đơn xin.

Phải điền mẫu đơn này bằng tiếng Anh. (Không chứa các trường có thể điền.)

     (Updated 04/24/14)

Tuyên Thệ về Lệnh Bảo Vệ Ở Nước Ngoài: Mẫu đơn này được sử dụng nếu một người đã được cấp một lệnh bảo vệ bởi một tòa án bên ngoài tiểu bang Missouri và đang nộp các giấy tờ thích hợp cho một tòa án tại Missouri để có thể nhập lệnh bảo vệ ở "nước ngoài" vào Hệ Thống Thực Thi Pháp Luật Đồng Bộ Missouri (MULES) có thể được tiếp cận bởi tất cả các cán bộ và cơ quan thực thi pháp luật, và tất cả các công chức tại Missouri. Lệnh bảo vệ ở nước ngoài được cấp một cách hoàn toàn tin cậy và tín nhiệm ở tiểu bang Missouri và được thực thi theo cùng cách như bất kỳ lệnh bảo vệ nào khác ban hành bởi một tòa án ở Missouri cho dù có được nộp cho một tòa án của Missouri hay không.

Phải điền mẫu đơn này bằng tiếng Anh. (Không chứa các trường có thể điền.)

     (Updated 04/24/14)

Tuyên Thệ về Thay Đổi Hoàn Cảnh và Đơn Xin Điều Chỉnh Ban Hành Phán Quyết về Ngược Đãi Người Lớn/Lén Theo Dõi Cần Lệnh Bảo Vệ Toàn Phần: Mẫu đơn này được sử dụng bởi người nộp đơn thông báo cho tòa về những thay đổi hoàn cảnh và nộp đơn xin tòa điều chỉnh ban hành phán quyết về ngược đãi người lớn/lén theo dõi cần lệnh bảo vệ toàn phần trước đó.

Bất kỳ lệnh nào về chu cấp nuôi con, quyền chăm sóc, quyền chăm sóc tạm thời, quyền thăm nuôi hoặc cấp dưỡng đã ký tuân theo Đạo Luật về Ngược Đãi Người Lớn sẽ chấm dứt trước ngày hết hạn ấn định ban đầu bất kỳ khi nào một lệnh tòa khác được ban hành vào một ngày sau đó về chu cấp nuôi con, quyền chăm sóc, quyền chăm sóc tạm thời, quyền thăm nuôi hoặc cấp dưỡng, phát sinh từ một vụ kiện riêng. Ví dụ như, một lệnh chu cấp nuôi con riêng được ban hành sau khi có lệnh bảo vệ. Lệnh chu cấp nuôi con riêng đã ban hành vào một ngày sau đó và có hiệu lực vào lúc đó và bất kỳ lệnh chu cấp nuôi con nào ban đầu là một phần của lệnh bảo vệ sẽ chấm dứt và mất hiệu lực.

Phải điền mẫu đơn này bằng tiếng Anh. (Không chứa các trường có thể điền.)

     (Updated 04/24/14)